ALLMÄNNA VILLKOR DIGITALA KURSER

Rezon ger dig som användare tillgång till att streama den kurs som du har köpt på vår webbplats https://digitalakurser.rezon.se/

När du köper en digital kurs och skapar ett konto på vår sida digitalakurser.rezon.se accepterar du dessa villkor. Läs noga igenom dessa villkor och skriv gärna ut en kopia av dem för referensändamål. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och oss och reglerar användningen av våra digitala kurser.

Information om oss
Re Zon AB
Organisationsnummer 556727-9095
Du når oss enklast på info@rezon.se
Läs mer om oss här: rezon.se

Åldersgräns
Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa och använda våra digitala kurser och acceptera användarvillkoren.

Användarkonto
För att ta del av innehållet i kurserna måste du logga in med ditt användarkonto. Användarkontot skapades automatiskt när du köpte din första kurs. Det går bara att skapa ett användarkonto om du har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Om du avslutar ditt konto kommer du inte
längre ha tillgång till våra digitala kurser.

Tekniska förutsättningar
För att kunna gå en digital kurs behöver du ha en internetuppkoppling och någon av de senare versionerna av Chrome, Safari, Firefox och Edge. Vi ansvarar inte för fel eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska förutsättningarna

Pris och betalning
För prisuppgifter, se Rezons digitala kurser. Priset som anges på webbplatsen är alltid inklusive 25% moms. Du betalar i samband med att du köper en kurs. Betalning sker via faktura eller kort. Fakturan skickas till den adress du angav vid köp. Fakturan
ska vara betald inom 30 dagar.

Vi erbjuder säker kortbetalning med VISA, Mastercard och American Express genom Stripe, som är vår tredjeparts betallösning. Stripe en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och de följer Payment Card Industry Data Security Standard. All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan oss och Stripe är krypterad, så att du tryggt kan genomföra betalningen. Läs mer om Stripes säkerhetshantering.

Förutom priset på kursen kan det tillkomma till exempel datatrafikavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör. Dessa hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör utanför ramen för detta avtal.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp och få full återbetalning inom fjorton dagar från köp. Detta förutsätter att du inte har påbörjat kursen. Har du påbörjat kursen kan du inte få tillbaka dina pengar. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss innan ångerfristen gått ut.

Reklamation
Om en kurs som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel kan du kontakta oss och göra en reklamation. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut. För kontaktuppgifter se punkten ”Information om oss”.

Användning och användarens ansvar
Tjänsten är endast för enskilt bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål. Ditt konto och dina användaruppgifter är personligt kopplade till dig och du ska inte dela med dig av dem till andra. Om du misstänker att någon annan använder ditt konto ska du genast meddela oss detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan
tillgång till kurserna via ditt konto. Vi har rätt att omedelbart spärra ditt konto om vi misstänker att ditt konto missbrukas.

Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av vår kommunikation med dig kommer att ske via e-post. Om du ger recensioner eller kommentarer i forum som kan förknippas med oss eller våra tjänster måste du följa lagen samt inte använda ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande. Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter, varken helt eller delvis, utan vårt samtycke. Du får inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller
för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller användarvillkoren.

Upphovsrätt och filskydd
innehåll som tillhandahålls genom tjänsten ägs av Rezon och skyddas av upphovsrätt. Äganderätten och andra immateriella rättigheter till innehållet är alltid enbart förbehållna Rezon. Genom att köpa en kurs får du en begränsad licens till kursen som gäller så länge kursen finns tillgänglig på webbplatsen, om inget annat särskilt anges. Licensen får inte överlåtas och får enbart användas i enlighet med dessa användarvillkor. All kopiering och spridning av kurser och annat innehåll är förbjuden, oavsett metod eller orsak. Du får inte ens kopiera innehåll för eget bruk. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra.

Uppsägning
Om du bryter mot dessa användarvillkor har vi rätt att omedelbart avsluta ditt konto, vilket innebär att du inte kommer kunna tillgodogöra dig kurser som du köpt, eller köpa och påbörja nya kurser. Ett brott mot våra villkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig. Vi har också rätt säga upp vårt avtal med dig med omedelbar verkan om vi:

  • Beslutar att stänga delar eller hela vårt kursutbud.
  • Beslutar att göra större förändringar av lärplattformen eller innehållet.
  • Har annan rimlig anledning att säga upp avtalet.

Uppsägning av avtalet från vår sida kan ske via e-post eller information på  Rezons digitala kurser .

Våra åtaganden, rättigheter mm
Vi tillhandahåller vår kurstjänst i befintligt skick. Men vi utvecklar ständigt våra tjänster, och både funktioner och innehåll kan ändras utan förvarning. Våra digitala kurser finns tillgängliga dygnet runt. Vi kan inte garantera att kurserna alltid är fria från fel eller avbrott. Vi ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel:

  • Överbelastning
  • Nätverksfel eller andra kommunikationsfel
  • Felhantering av dig som användare
  • Fel i din utrustning

Om det uppstår brister eller avbrott och vi åtgärdar dem anses det inte som avtalsbrott, Vi har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsten för till exempel uppgraderingar och service. Om vi bryter mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor på grund av ringa försumlighet är vår ersättningsskyldighet begränsad. Vi kan inte behöva ersätta mer än den totala summan av förutsägbara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Detta gäller oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse ska vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning. Vi kan helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter.

Behandling av personuppgifter och cookies
I samband med att du köper och genomför en kurs behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis:

  • Ditt namn
  • Dina kontaktuppgifter
  • Din köphistorik (dvs vilka kurser du går/gått)

Detta gör vi för att kunna administrera tjänsten och skicka relevant information eller marknadsföring till dig. Fullständig information om vår behandling finns i vår dataskyddspolicy. Rezon lagrar inga kortuppgifter, utan det hanteras av Stripe, läs mer på Stripes integritets policy.

Ändring av pris eller villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller villkor, inklusive dessa användarvillkor (även under eventuell kampanjperiod) om vi behöver det. Om vi ändrar villkoren meddelar vi dig via e-post, i lärplattformen eller på Rezons digitala kurser.  Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare kommer vi inte att meddela dig. Du måste acceptera att vi kan göra ändringar enligt detta avsnitt för att använda våra
kurstjänster.

Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor.

Tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade. Om en tvist uppstår mellan Rezon och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.

Version 201126

© 2022 Rezon