Re Zon AB, 556727-9095 har denna dag antagit följande policy för behandling av personuppgifter.

Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Re Zon AB (Re Zon) hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Du ska kunna veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.
Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan också behöva dina personuppgifter. för att uppfylla lagar och bestämmelser.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn, adress, e-postadress
 • Telefonnummer, faxnummer
 • Födelsedatum
 • Fotografier
 • Uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du samtyckt till att vi behandlar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke
 • Uppgifter som vi får när du anlitar oss
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rutiner
Re Zon har utvecklat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt Re Zon har utvecklat rutiner för bland annat:

 • Avtalad hantering och samtycke. Innan registrering av personuppgifter sker ska säkerställas att det finns avtalad grund, annan rättslig grund eller samtycke. Endast nödvändiga personuppgifter för ändamålet ska registreras.
 • Begränsning av tillgång till personuppgifter till de medarbetare och andra personer i organisationen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Rensning av ej nödvändiga personuppgifter och uppdatering. En årlig uppdatering resp rensning av uppgifter som ej längre behövs för verksamheten.
 • Särskild behörighetskontroll av känsliga personuppgifter vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
 • Säkerhetsrutiner för att motverka felaktigheter, intrång och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet, samt rutiner för anmälan vid eventuellt intrång.
 • Flyttning resp radering av personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter uppdaterade, flyttade och raderade, förutsatt att lagstiftning inte reglerat annorlunda.
 • Hantering av persons begäran om registerutdrag.
 • Hantering för regelbunden utbildning av medarbetarna och andra personer i organisationen om policy, rutiner och aktuell lagstiftning på området.

Re Zon uppdaterar sina rutiner fortlöpande vid behov. De ska alltid vara anpassade till vår policy och aktuell lagstiftning.

Ansvar
Re Zon är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Antagen 2018-05-18

© 2022 Rezon